SEES nätverksgrupper

Vi finns även på LinkedIn.

Det finns möjlighet att delta i aktuella diskussioner i följande nätverksgrupper via LinkedIn:

Mekanisk miljö
(Mechanical Environment Group)

Mekanisk miljö med tonvikt på transportfrågor inom miljötålighetsområdet, såsom mätning och analys av vibrationer och stötar. Även bidragande klimateffekter som temperatur- och fuktvariationer behandlas – i stort balansen mellan produktkonstruktion, förpackning och transportmiljö.

Kontaktperson: Kjell Ahlin

Beräkningsmodeller
(Simulation Models)

Validering av beräkningsmodeller. Prediktera miljökrav för delsystem. Empiriska eller “black box”-komponenter i FEM-modeller. Elektronikkylning. Beräkningar inom FEM, CFD och elektromagnetism. Känslighetsanalyser – relation till “kaotiska system”. Behandlar frågan om användning och jämförelse mellan olika beräkningsverktyg, såsom MATLAB, FLUENT, ANSYS, NASTRAN, PATRAN etc.

Kontaktperson: Bijan Adl-Zarrabi

Fukt och Korrosion
(Climatic and Pollution Effects)

Fuktprovning, livslängdsanalys, datoriserade och andra metoder för fuktmätning, fuktemission, fuktisolation, numerisk analys, FMEA och fukt i elektronik.

Kontaktperson: Vakant

Miljölab
(Environmental Testing Resources and Laboratory Group)

Laboratorie- och testutrustningar, provning och laboratorietester inom miljötålighetsområdet.

Kontaktperson: Göran Jansson

Reliability och ESS
(Reliability and ESS – Environmental Stress Screening)

Produkters tillförlitlighet och tidig identifiering av svagheter i enskilda komponenter och i produktionsprocessen.

Kontaktperson: Vakant

Standardisering
(Standardization)

Användning av standard, presentation, nyutveckling, uppdatering, utfasning, jämkning och gallring av standard.

Lista över kontaktpersoner för rådgivning beträffande standardanvändning är under utarbetande.

För diskussionforum om problem vid användning av standarder, för att förslå ny standard eller ändring av standard, nyheter eller dylikt se under forum på medlemsinterna sidor.

Kontaktperson: Kjell Ahlin


Nätverksgrupperna inom SEES kan vara permanenta men också i vissa fall av projektkaraktär. De rapporterar till föreningen vid föreningsmöten. Utvecklings- och forskningsresultat som ernåtts respektive inhämtats i det internationella samarbetet redovisas vid temadagar och seminarier.