Vad är miljötålighetsteknik?

Miljötålighetsteknik är ingenjörsvetenskapen att säkerställa produktens livslängd och prestanda då produkten används i sin förväntade miljö.

Miljötålighetsteknik handlar visserligen om hur en produkt påverkas av sin miljö, inte om hur produkten påverkar miljön. Men, resultatet av ett gott miljötålighetsarbete är ofta hållbara produkter vilket i sin tur minskar påverkan på miljön.

Tekniska produkter utsätts under deras livstid för en mängd olika påverkan från den miljö de befinner sig, det kan vara fukt, temperatur, korrosion, vibration och stöt. Detta påverkar deras funktion, hållbarhet, kvalitet och pålitlighet.

Därför är det viktigt, både ur teknisk och ekonomisk synvinkel för ett industriföretag, att designa och tillverka produkter så att de klarar av dessa belastningar enligt de krav som ställs.
Inom Miljötålighetstekniken undersöks interaktionen mellan produkten och dess miljö. Den miljö produkten skall användas i måste vara känd, om den inte är detta måste en fältmätning göras. Utifrån kännedom om den förväntade miljöexponeringen kan produktens tålighet mot denna verifieras genom provning, beräkning eller genom en kombination av dessa. Då verifieringen görs genom provning måste i de flesta fall flera års användning simuleras genom en test med betydligt kortare varaktighet. Att konstruera dessa tidsforcerade tester är ett mycket svårt problem. Resultaten av dessa tester och beräkningar vägs sedan in i design av produkten. Miljötålighetsteknik är alltså en framgångsfaktor för industriella företag!

seesroll-up85x200b-liten